(اینجانب /اینجانبان) با توجه به ضوابط و شرایط شرکت تقاضای رسیدگی به این پیشنهاد را داریم
نام و شهرت

پیشنهاد

هزینه / درآمد / صرفه جویی

روزانه
هزینه های اجرایی پیشنهاد
ثمره / درآمد اقتصادی پیشنهاد
صرفه جویی / سود (درآمدمنهای هزینه)
 
ماهانه
هزینه های اجرایی پیشنهاد
ثمره / درآمد اقتصادی پیشنهاد
صرفه جویی / سود (درآمدمنهای هزینه)
 
سالانه
هزینه های اجرایی پیشنهاد
ثمره / درآمد اقتصادی پیشنهاد
صرفه جویی / سود (درآمدمنهای هزینه)
 
پنج ساله
هزینه های اجرایی پیشنهاد
ثمره / درآمد اقتصادی پیشنهاد
صرفه جویی / سود (درآمدمنهای هزینه)
 

منافع حاصله از پیشنهاد (به طور خلاصه) :

منافع حاصله از پیشنهاد ( 1 )
منافع حاصله از پیشنهاد ( 2 )
منافع حاصله از پیشنهاد ( 3 )