هدف این شركت در ارائه همیشگی محصولات با كيفيت و سالم در منطقه و افزايش رضايت كليه ذي نفعان به ویژه مشتريان از طريق استقرار سيستم مديريت يكپارچه ي كيفيت IMS و سيستم مديريت ايمني بر مواد غذايي 22000:2005 ISO و HACCP مي باشد. یکی از بسترهای رسیدن به اهداف کلان شرکت در راستای استراتژي هاي هلدينگ صنايع غذايي گسترش سينا حركت به سوي تعالي سازماني است که این امر با دريافت گواهينامه هاي اهتمام به كيفيت جايزه ملي ايران و اشتهار به كيفيت سازمان غذا و دارو در مسیر اجرا قرار گرفت.