خانواده بزرگ زمزم آذربایجان

زمزم

محصولات

زمزم

نوشابه کولا خانواده 1/5 لیتری زمزم

نوشابه کولا خانواده 1/5 لیتری (1500 سی سی) زمزم تاریخ تولید و انقضاء و سری ساخت بر روی محصول درج گردیده است. در جای خنک و دور از نور مستقیم آفتاب نگهداری شود. تولید شده در شرکت زمزم آذربایجان

زمزم

نوشابه پرتقالی خانواده 1/5 لیتری زمزم

نوشابه کولا خانواده 1/5 لیتری (1500 سی سی) زمزم تاریخ تولید و انقضاء و سری ساخت بر روی محصول درج گردیده است. در جای خنک و دور از نور مستقیم آفتاب نگهداری شود. تولید شده در شرکت زمزم آذربایجان

زمزم

نوشابه لمون خانواده 1/5 لیتری زمزم

نوشابه کولا خانواده 1/5 لیتری (1500 سی سی) زمزم تاریخ تولید و انقضاء و سری ساخت بر روی محصول درج گردیده است. در جای خنک و دور از نور مستقیم آفتاب نگهداری شود. تولید شده در شرکت زمزم آذربایجان

زمزم

نوشابه لیموناد خانواده 1/5 لیتری زمزم

نوشابه کولا خانواده 1/5 لیتری (1500 سی سی) زمزم تاریخ تولید و انقضاء و سری ساخت بر روی محصول درج گردیده است. در جای خنک و دور از نور مستقیم آفتاب نگهداری شود. تولید شده در شرکت زمزم آذربایجان

زمزم

نوشابه کولا شیشه‌ای زمزم

نوشابه کولا شیشه‌ای (250 سی سی) زمزم تاریخ تولید و انقضاء و سری ساخت بر روی محصول درج گردیده است. در جای خنک و دور از نور مستقیم آفتاب نگهداری شود. تولید شده در شرکت زمزم آذربایجان

زمزم

نوشابه پرتقالی شیشه‌ای زمزم

نوشابه پرتقالی شیشه‌ای (250 سی سی) زمزم تاریخ تولید و انقضاء و سری ساخت بر روی محصول درج گردیده است. در جای خنک و دور از نور مستقیم آفتاب نگهداری شود. تولید شده در شرکت زمزم آذربایجان

زمزم

نوشابه لمون شیشه‌ای زمزم

نوشابه لمون شیشه‌ای (250 سی سی) زمزم تاریخ تولید و انقضاء و سری ساخت بر روی محصول درج گردیده است. در جای خنک و دور از نور مستقیم آفتاب نگهداری شود. تولید شده در شرکت زمزم آذربایجان

زمزم

نوشابه لیموناد شیشه‌ای زمزم

نوشابه لیموناد شیشه‌ای (250 سی سی) زمزم تاریخ تولید و انقضاء و سری ساخت بر روی محصول درج گردیده است. در جای خنک و دور از نور مستقیم آفتاب نگهداری شود. تولید شده در شرکت زمزم آذربایجان